TĂNG LƯỢT THEO DÕI INSTAGRAM
- Hiện tại sub có thể ko hiện số lượng cân nhắc trước khi mua.

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Không đổi username trong quá trình buff.
*: Phải công khai người Follow và không kiểm duyệt Follow.
*: Kênh 1,20 hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.