Hướng dẫn sử dụng api-smm
Cách kết nối api-smm một cách nhanh chóng
13/04/2021

METHOD: POST

URL API: http://chiplove.net/api/v2/server-smm.aspx

API Key: Get an API key on the Account page

Response format: JSON